YLI 100€ TILAUKSET ILMAN TOIMITUSKULUJA!

Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJESELOSTE

Tämä on My kit Story:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
My Kit Stories
Y-tunnus: 2724839-9
Postiosoite: Kartanonmäki 30, 03400 Vihti
Puhelin : +358 400 665089
Sähköposti: hello@mykitstories.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Emma Räsänen
Puhelin: +358 400 665089
Sähköposti: emma@emmarasanen.com

3. Rekisterin nimi
My Kit Stories  -asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn peruste on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja
markkinointi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio,
yhteystiedot, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden ip-osoite, tiedot tilatuista
palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät
ehdot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, verkkokauppa-asioinneista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median
palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit